Onze Privacyverklaring is bedoeld om op een eenvoudige en heldere manier uit te leggen welke persoonsgegevens we over u verzamelen en hoe we deze verwerken. Bij OGD zien we het beschermen van persoonsgegevens als een zeer belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering en dienstverlening. Het beschermen van deze gegevens ligt aan de basis van onze betrouwbaarheid als leverancier en partner.  

Met persoonsgegevens bedoelen we in dit geval: alle informatie over een geïdentificeerde en/of identificeerbare natuurlijke persoon.  

 

Via deze verklaring krijgt u informatie over: 

 • waarom wij persoonsgegevens verwerken 
 • hoelang wij persoonsgegevens bewaren 
 • hoe u de door ons bewaarde persoonsgegevens kunt inzien en aanpassen 
 • hoe uw persoonsgegevens bij ons zijn beveiligd 

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Operator Groep Delft B.V. (hierna: OGD). 

 

Beveiliging persoonsgegevens 

OGD behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Opgeslagen persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van OGD voor zover dat omwille van hun functie noodzakelijk is. OGD beveiligt haar gegevens tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Daarbij maakt OGD gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek. 

 

Grondslagen van de verwerking 

OGD beheert en verwerkt persoonsgegevens van werknemers, klanten en relaties in diverse
(informatie)systemen. Deze verwerkingen vinden plaats op basis van de volgende grondslagen: 

 • wettelijke verplichtingen zoals de fiscale bewaarplicht 
 • uitvoering van overeenkomst zoals voor het uitvoeren van de dienstverlening, beheer en beveiliging 
 • gerechtvaardigd belang zoals het verbeteren van de diensten; informeren over het gebruik van de dienst; trendanalyse; het voorkomen van fraude; marketing en verkoop 
 • toestemming van betrokkene zoals bijvoorbeeld om je persoonlijke aanbiedingen te mogen sturen op basis van de gegevens die OGD van jou heeft 

  

Gegevensverwerking in de praktijk 

OGD en haar personeel respecteren de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Hierop wordt toegezien door de Functionaris Gegevensbescherming (FG). OGD verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met toepasselijke (inter)nationale wet– en regelgeving. Voor het verwerken van persoonsgegevens wordt er rekening gehouden met de beginselen van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie, doelbinding, minimale gegevensverwerking, juistheid, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid. Hieronder is per afdeling kort omschreven welke persoonsgegevens er worden verwerkt en met welke reden: 

 

Recruitment 

Persoonsgegevens: 

 • NAW-gegevens 
 • Geboortedatum 
 • Geslacht 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Cv en/of motivatie 

Reden: 

Voor ons sollicitatieproces hebben we gegevens nodig om: 

 • om sollicitanten te kunnen beoordelen; 
 • om contact op te nemen met sollicitanten. 
 • ons sollicitatieproces te analyseren en verbeteren 

 

Marketing & communicatie 

Persoonsgegevens: 

 • E-mailadres 
 • Voornaam en achternaam 
 • Telefoonnummer 

Reden:  

Om contact op te nemen met contactpersonen die interesse hebben getoond in een van onze diensten en/of nieuwsbrieven en updates te versturen indien de contactpersoon zich heeft ingeschreven voor een van de hiervoor genoemde.  

 

Operations 

Persoonsgegevens: 

 • (zakelijke) telefoonnummer 
 • E-mailadres 

Reden: 

Om contact op te nemen voor opdrachtverzoeken 

 

Bezoekers website OGD 

OGD verwerkt persoonsgegevens wanneer gebruikers gebruik maken van onze diensten en/of omdat de gebruiker deze zelf aan ons verstrekt. OGD verwerkt persoonsgegevens voor kwaliteitsverbetering van de website, het uitvoeren van de dienstverlening, informeren over wijzigingen in diensten en producten, betere afstemming van producten en diensten op gebruikersvoorkeuren en het versturen van de nieuwsbrief en/of reclamefolder. 

 

Externe dienstverleners en andere sites 

Als je via een digitale dienst van OGD terecht komt op de website of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. Je wordt aangeraden de privacyverklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen. 

 

Cookies 

OGD gebruikt functionele, analytische en tracking-cookies. Bij een eerste bezoek aan de website wordt de bezoeker geïnformeerd over het gebruik van deze cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. OGD gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast worden cookies geplaatst die het surfgedrag bijhouden om op maat gemaakte content te kunnen aanbieden. Afmelden voor cookies kan door de instellingen van je internetbrowser te wijzigen. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser worden verwijderd. 

 

Bewaren van persoonsgegevens 

OGD zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wanneer er wettelijke verplichtingen gelden voor het bewaren van gegevens zal OGD zich hier aan houden. Alle persoonsgegevens zullen worden vernietigd wanneer deze niet langer bewaard hoeven te worden. 

 

Uw privacyrechten 

In overeenstemming met de AVG heeft u de hieronder beschreven rechten als het gaat om het gebruik van uw persoonsgegevens: 

 • U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. 
 • Als u wilt weten welke persoonsgegevens OGD van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. OGD handelt uw verzoek binnen een redelijke termijn af. 
 • Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. 
 • U kunt vragen om verwijdering of het wissen van uw gegevens. Dit is aan beoordeling onderhevig. 
 • Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die de OGD van u verwerkt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie 
 • Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken. 

 

U kunt uw verzoeken opsturen naar: 

Operator Groep Delft B.V.
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 2846
2601 CV Delft 

Dit kan ook per e-mail via het adres: fg@ogd.nl 

Wijziging van deze privacyverklaring 

OGD behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het is raadzaam om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van de inhoud. 

 

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 10-05-2023.